List of hackathons in Armenia in 2018

Community events

03
Dec
Info Session | Geeks Against GBV
#GeeksAgainstGBV Դեկ 3-ին հրավիրում ենք բոլորին մասնակցելու Geeks Against GBV հեքըթոնի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպմանը, որի ընթացքում կարող եք ծանոթանալ հեքըթոնի բոլոր մանրամասներին, գրանցման…
Yerevan
20
Jun
Info Session | Climate Tech Hackathon
We are delighted to inform you that we are organizing info sessions on Climate Tech Hackathon! During the info session, you will have the chance to learn everything you need to know about the hackath…
Yerevan
19
Jun
Info Session | Climate Tech Hackathon
We are delighted to inform you that we are organizing info sessions on Climate Tech Hackathon! During the info session, you will have the chance to learn everything you need to know about the hackath…
Yerevan
Sign Up
New to Hackathon.com?
Sign-up to take advantage of all the features
Sign In
Already have an account?
Sign-in to join or create hackathons
Forgot password
Congratulations!
We just sent you a confirmation email.
Validate your email address to finish registration.
The recovery email has been sent
If you don’t receive it, make sure you already have an account.